KGFB - 2023 légy trendi!anyuciknaktalálka?légy trendi!friss hírek
Egyéni keresés

S­zá­nal­mas min­den o­lyan tett, cse­lek­vés vagy do­log, a­mi egy­szerűen sze­ren­csét­len, e­le­sett, o­lyan­nyi­ra, hogy már saj­ná­lat­ra ad o­kot.

hirdetés

A szá­nal­mas jelzőt hasz­nál­hat­juk egy em­ber­re, cse­le­ke­det­re, tett­re, vi­sel­ke­dés­for­má­ra, tárgy­ra, do­log­ra, ér­ze­lem­re. A­ki szá­nal­mas, az ál­ta­lá­ban ki­lóg a sor­ból, el­tér a töb­bi em­bertől, így ki­ne­ve­tik vagy saj­nál­ják őt.